Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze voorwaarden en bepalingen of enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, dient u onze website niet te gebruiken.

1.3 Als u zich registreert op onze website, materiaal indient op onze website of gebruik maakt van een van onze websitediensten, vragen wij u uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.4 U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert en verklaart u aan ons dat u ten minste 18 jaar oud bent.

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

2. Krediet

2.1 Dit document is een SEQ Legal-document van Website Contracts (http://www.website-contracts.co.uk).

3. Copyright

3.1 Voor zover van toepassing, en behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, eigenaar zijn van en controle hebben over alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in onze website en het materiaal op onze website; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

4. Gebruikslicentie website

4.1 U mag:

(a) pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser;

(b) pagina’s van onze website downloaden in een webbrowser om ze te cachen;

(c) pagina’s van onze website afdrukken

(d) audio- en videobestanden van onze website streamen; en

(e) onze websitediensten te gebruiken door middel van een webbrowser, met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door artikel 4.1 of de overige bepalingen van deze voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of op uw computer opslaan.

4.3 U mag onze website alleen voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden gebruiken en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

4.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren, inclusief herpublicatie op een andere website

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(c) materiaal van onze website in het openbaar tonen;

(d) materiaal van onze website exploiteren voor commerciële doeleinden; of

(e) materiaal van onze website opnieuw distribueren.

4.6 Niettegenstaande artikel 4.5 mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm aan iedereen doorgeven.

4.7 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken; u mag de toegangsbeperkende maatregelen op onze website niet omzeilen of omzeilen, of proberen deze te omzeilen of te omzeilen.

5. Aanvaardbaar gebruik

5.1 U mag niet:

(a) onze website te gebruiken op een manier of actie te ondernemen die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uit te voeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang verkrijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of ander geautomatiseerd middel, behalve met het oog op indexering door zoekmachines;

(f) de richtlijnen in het robots.txt-bestand voor onze website overtreden; of

(g) gegevens die van onze website zijn verzameld, gebruiken voor direct-marketingactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing en direct mailing).

5.2 U mag de gegevens die u via onze website hebt verzameld niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

5.3 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u ons via onze website of met betrekking tot onze website verstrekt, waarheidsgetrouw, accuraat, actueel, volledig en niet-misleidend is.

6. Registratie en boekhouding

6.1 Om in aanmerking te komen voor een account op onze website onder dit artikel 6, moet u woonachtig of gevestigd zijn in Nederland.

6.2 U kunt zich registreren voor een account op onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden, en te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website u zal sturen.

6.3 U mag geen andere persoon toestaan uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website.

6.4 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u op de hoogte bent van ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.5 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt.

7. Inloggegevens gebruiker

7.1 Als u zich registreert voor een account op onze website, verstrekken wij u OF wordt u gevraagd een gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels zoals uiteengezet in Sectie 10; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

7.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u ontdekt dat uw wachtwoord openbaar is gemaakt.

7.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortvloeien uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijk verzuim.

8. Annulering en opschorting van account

8.1 Wij kunnen:

(a) uw account opschorten;

(b) je account annuleren; en/of

(c) uw accountgegevens te allen tijde naar eigen goeddunken bewerken zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg.

8.2 U kunt uw account op onze website annuleren via het configuratiescherm van uw account op de website.

9. Uw inhoud: Licentie

9.1 In deze voorwaarden betekent “uw content” alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, geluidsmateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u bij ons of onze website indient voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw content te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

9.3 U verleent ons het recht om sublicenties te verlenen voor de rechten die onder paragraaf 9.2 in licentie zijn gegeven.

9.4 U verleent ons het recht om een rechtszaak aan te spannen wegens inbreuk op de rechten onder punt 9.2.

9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw content voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw content voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9.6 U mag uw content bewerken voor zover dit is toegestaan met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die op onze website beschikbaar is gesteld.

9.7 Onverminderd onze overige rechten op grond van deze voorwaarden en bepalingen, kunnen wij, als u op enigerlei wijze inbreuk maakt op een bepaling van deze voorwaarden en bepalingen, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u op enigerlei wijze inbreuk hebt gemaakt op deze voorwaarden en bepalingen, uw content of een deel daarvan verwijderen, niet publiceren of bewerken.

10. Jouw inhoud: Regels

10.1 U garandeert en verklaart dat uw content voldoet aan deze voorwaarden en bepalingen.

10.2 Uw content mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in elke jurisdictie en onder elke toepasselijke wet).

10.3 Uw content, en het gebruik van uw content door ons in overeenstemming met deze voorwaarden, mag niet:

(a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, het recht van passing-off of andere intellectuele eigendomsrechten;

(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht op gegevensbescherming;

(e) onzorgvuldig advies vormen of een onzorgvuldige verklaring bevatten;

(f) aanzetten tot het plegen van een misdrijf, instructies geven voor het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten;

(g) in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel

(h) in strijd zijn met de wetgeving inzake raciale of religieuze haat of discriminatie;

(i) godslasterlijk zijn

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen

(k) een contractuele verplichting jegens een persoon schenden;

(l) geweld op een expliciete, grafische of nodeloze manier afbeelden;

(m) pornografisch, ontuchtig, suggestief of seksueel expliciet zijn

(n) onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(o) instructies, adviezen of andere informatie bevatten of bevatten die kunnen worden opgevolgd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken;

(p) spam vormen

(q) beledigend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; of

(r) ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken voor een persoon.

11. Beperkte garanties

  1. Beperkte garanties

11.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

(a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of

(c) dat de website of een dienst op de website beschikbaar zal blijven.

11.2 Wij behouden ons het recht voor om onze websitediensten of een deel daarvan te beëindigen of te wijzigen en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment en naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij beëindiging of wijziging van websitediensten of als wij stoppen met het publiceren van de website.

11.3 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens artikel 12.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

12. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

12.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

(c) enige aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) aansprakelijkheid uitsluiten die onder het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten.

12.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in dit Artikel 12 en elders in deze voorwaarden worden uiteengezet:

(a) zijn onderworpen aan Artikel 12.1; en

(b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze voorwaarden of die verband houden met het onderwerp van deze voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden.

12.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

12.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

12.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige zakelijke verliezen, met inbegrip van (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

12.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

12.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade.

12.8 U accepteert dat wij er belang bij hebben om de persoonlijke aansprakelijkheid van onze leidinggevenden en werknemers te beperken en, met het oog op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen onze leidinggevenden of werknemers met betrekking tot verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid zelf voor het handelen en nalaten van onze leidinggevenden en werknemers niet beperken of uitsluiten).

13. Inbreuken op deze algemene voorwaarden

13.1 Onverminderd onze overige rechten op grond van deze algemene voorwaarden, kunnen wij, als u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden:

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;

(d) computers met uw IP-adres de toegang tot onze website ontzeggen;

(e) contact opnemen met één of al uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren;

(f) gerechtelijke stappen tegen u ondernemen, wegens contractbreuk of anderszins; en/of

(g) uw account op onze website opschorten of verwijderen.

13.2 Wanneer wij uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting, verbod of blokkering te omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en/of gebruiken van een andere account.

14. Variatie

14.1 Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

14.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van enig recht dat u anders zou hebben om op de hoogte te worden gesteld van, of in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.

14.3 Indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze voorwaarden, zullen wij u vragen uitdrukkelijk in te stemmen met een herziening van deze voorwaarden; indien u niet binnen een door ons te bepalen termijn uitdrukkelijk instemt met de herziene voorwaarden, zullen wij uw account op de website deactiveren of verwijderen en dient u het gebruik van de website te staken.

  1. Overdracht

15.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

15.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

  1. Scheidbaarheid

16.1 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

16.2 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden verwijderd, dan wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

  1. Rechten van derden

17.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om ten goede te komen aan of afdwingbaar te zijn door derden.

17.2 De uitoefening van de rechten van de partijen uit hoofde van een contract onder deze algemene voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

18. Gehele overeenkomst

18.1 Subject to Section 12.1, these terms and conditions, together with our privacy and cookies policy,shall constitute the entire agreement between you and us in relation to your use of our website and shall supersede all previous agreements between you and us in relation to your use of our website.

19. Recht en jurisdictie

19.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

19.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

20. Onze details

20.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door e-zoomed.

20.2 Onze hoofdvestiging is Planegger Straße 18, 82110 Germering, Duitsland.

20.3 U kunt contact met ons opnemen

(a) per post via het hierboven vermelde postadres;

(b) via het contactformulier op onze website;

(c) per telefoon, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of

(d) per e-mail (shop-nl@ezoomed.com), via het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.

Algemene voorwaarden e-nieuwsbrief

e-Nieuwsbrief: Disclaimer

(1) Inleiding

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze nieuwsbrief. Door deze nieuwsbrief te gebruiken, accepteert u deze disclaimer volledig.

(2) Krediet

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van een SEQ Legal template www.seqlegal.com.

(3) Geen advies

De nieuwsbrief bevat informatie over producten en diensten met betrekking tot elektrische voertuigen en aanverwante producten/diensten. De informatie is geen advies en mag niet als zodanig worden behandeld.

U mag niet vertrouwen op de informatie in de nieuwsbrief als een alternatief voor juridisch /financieel / fiscaal / boekhoudkundig advies van een gekwalificeerde professional. Als u specifieke vragen hebt over juridische / financiële / fiscale / boekhoudkundige kwesties, dient u een gekwalificeerde professional te raadplegen.

(4) Geen verklaringen of garanties

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens paragraaf 6 hieronder, sluiten wij alle verklaringen, garanties, toezeggingen en waarborgen met betrekking tot de nieuwsbrief uit.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, vertegenwoordigen, garanderen, beloven of garanderen wij niet:

  • dat de informatie in de nieuwsbrief correct, nauwkeurig, volledig of niet-misleidend is;
  • dat het gebruik van de richtlijnen in de nieuwsbrief tot een bepaalde uitkomst of resultaat zal leiden; of

(5) Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: zijn onderworpen aan paragraaf 6 hieronder; en regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot de nieuwsbrief, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van wettelijke plicht.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie,
verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

Wij zijn niet aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade.

(6) Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer zal: onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; onze aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; een van onze aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

(7) Scheidbaarheid

Indien een deel van deze disclaimer door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige delen van deze disclaimer van kracht.

Als een onwettige en / of niet-afdwingbare sectie zou wettig of afdwingbaar zijn als een deel ervan werden geschrapt, zal dat deel worden geacht te zijn geschrapt, en de rest van de paragraaf blijft van kracht.

(8) Wetgeving en jurisdictie

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten in Nederland, en eventuele geschillen met betrekking tot deze disclaimer zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

(9) Onze gegevens

In deze disclaimer betekent “wij” (en “ons” en “onze” verwijzen naar) e-zoomed Germany – UG (haftungsbeschränkt), Sitz: Germering, HRB: 263576, Steuernummer: 117/125/91651, USt-IdNr. (BTW-ID): DE340532877.

e-Nieuwsbrief: Algemene voorwaarden

e-zoomed verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. De door u verstrekte informatie zal door e-zoomed worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, evenementen, aanbiedingen. e-zoomed zal uw gegevens niet aan andere bedrijven doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming. e-zoomed gebruikt het externe programma Mailchimp voor de verspreiding van zijn e-nieuwsbrief. Raadpleeg ook het privacybeleid van Mailchimp. Als u gebruik maakt van een van onze diensten na het lezen van onze nieuwsbrief, dan vallen u onder de algemene voorwaarden van de e-zoomed e-nieuwsbrief, het privacybeleid van e-zoomed en de algemene voorwaarden van e-zoomed zoals beschikbaar op onze website.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van informatie over onze diensten, toekomstige evenementen en ontwikkelingen door ons een e-mail te sturen op shop-nl@ezoomed.com.